Redactie

Jos Mevissen (voorzitter)

Dr. J.W.M. (Jos) Mevissen is mede-oprichter van Regioplan Beleidsonderzoek te Amsterdam en is sinds de oprichting aan dit bureau verbonden. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring als projectleider en adviseur. Hij is (mede-)auteur of (mede-)redacteur van een groot aantal boeken (waaronder ‘Kennis voor Beleid: Beleidsonderzoek in Nederland’), onderzoeks­rap­por­ten en publicaties in wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke tijdschriften en hij verzorgt met enige regelmaat gastcolleges, cursussen en presentaties/lezingen, onder andere over nieuwe methoden en technieken en andere aspecten van evaluatieonderzoek. Voordien werkte hij bij de Stichting Interuniversitair Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO) en bij de vakgroep Economische Geografie van de Universiteit van Amsterdam. In 1992 promoveerde hij aan de Economische Faculteit van de UvA op een proefschrift over de interactie tussen overheid en ondernemingen in het arbeidsmarktbeleid. Hij was tussen 1996 en 2004 bestuurslid, en later voorzitter, van de VBO. Verder is hij onder andere voorzitter van de stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD).

Contact: evaluatie-advies@xs4all.nl

 

Stefan van de Pol (redactiesecretaris)

Drs. S. (Stefan) van de Pol werkt als beleidsmedewerker/
-onderzoeker bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarvoor was hij werkzaam als onderzoeker bij Regioplan Beleidsonderzoek. Hij studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Contact: s.m.vandepol@gmail.com

 

Bart Dekker

Drs. B. (Bart) Dekker was directeur van het College voor de Rechten van de Mens en daar onder andere verantwoordelijk voor de onderzoeks- en adviesfunctie. Hij studeerde politicologie en vervulde assistentschappen Europese integratie bij het Europa Instituut en wetenschapstheorie en methoden & technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek bij het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring in het beleidsonderzoek, onder andere in de functie van directeur van Research voor Beleid en van Panteia, waar Research voor Beleid in is opgegaan. Tevens was hij geruime tijd hoofdredacteur van ‘Basis’, tijdschrift voor beleidsonderzoek. Daarnaast doceerde bij beleidsevaluatie aan het ROI en verzorgde onderdelen van de mastercourse en masterclasses beleidsonderzoek van de Erasmus Academie. Hij is co-redacteur van ‘Management van Beleidsonderzoek’ (2011) en van ‘Kennis voor Beleid. Beleidsonderzoek in Nederland’ (2015).

Contact: brtdekker@gmail.com

 

Joost Fledderus

Dr. J. (Joost) Fledderus is senior adviseur Onderzoek & Statistiek bij de afdeling Informatie, gemeente Arnhem. Hij studeerde sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2015 rondde hij zijn proefschrift naar de relatie tussen vertrouwen en coproductie van publieke diensten af. Daarna werkte hij als adviseur/onderzoeker bij Necker van Naem, waar hij rekenkameronderzoek verrichtte naar onder andere burgerparticipatie, het sociaal domein en privacy. Bij de gemeente Arnhem houdt hij zich bezig met informatievoorziening over uiteenlopende onderwerpen, waaronder economie, cultuur, veiligheid en wonen.

 

Jan Lunsing

Mr. dr. J.R. (Jan) Lunsing is bestuurskundig onderzoeker verbonden aan StiBaBo. Namens StiBaBo voert hij voornamelijk rekenkameronderzoek uit, maar aanvaardt hij ook opdrachten van bestuurders of politieke fracties. Daarnaast is hij voorzitter en lid van respectievelijk de gemeentelijke rekenkamers van Midden-Drenthe en het Hogeland en bestuurslid van de vereniging van rekenkamers NVRR. Lunsing heeft naast zijn proefschrift over interventies van de overheid om de afstand tussen inwoners en gemeenten te verkleinen (De Kloof, 2015), boeken geschreven over referenda (Besluitenguillotine, 2008) en een gemeentelijk herindeling (Het verzet van Haren, 2022).

 

Valérie Pattyn

Dr. V.E. (Valérie) Pattyn is universitair docent aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en docent aan Leiden University College. Haar expertise situeert zich vooral op het domein van beleidsevaluatie, evidence-informed policy en beleidsadvisering. Ze combineert onderzoek over evaluatiecapaciteit en -activiteit met het uitvoeren van toegepaste evaluatiestudies in diverse sectoren (ontwikkelingssamenwerking, asielbeleid, cultuur, enz.). Valérie is daarnaast betrokken in onderzoeksprojecten omtrent beleidsadvisering en beleidswerk, ondernomen door actoren in en ook buiten de administratie (think tanks en studiediensten van politieke partijen). Voorheen werkte ze aan de KU Leuven, waar ze in 2014 haar proefschrift voltooide over de evaluatieactiviteit van 27 publieke sector organisaties in Vlaanderen. Van 2014-2015 was ze eveneens coördinator van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Contact: v.e.pattyn@fgga.leidenuniv.nl

 

Maria Vliek

Maria Vliek werkt als kwalitatief beleidsmethodoloog bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze studeerde religiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, en rondde in 2020 haar proefschrift af naar voormalig moslims in Nederland en het Verenigd Koninkrijk bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna is ze bij dezelfde instelling en later bij het SCP een aantal jaar werkzaam geweest als projectleider en onderzoeker waar zij zich specialiseerde in de interactie van beleid met de leefwerelden van mensen zelf.

 

Ellen Wayenberg

Prof. dr. E. (Ellen) Wayenberg is hoofddocent aan de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Ze bestudeert publiek beleid en bestuur met bijzondere aandacht voor beleidsanalyse en -evaluatie e/in lokale besturen en multi-level governance settings. Ellen publiceerde in bekende tijdschriften zoals Local Government StudiesPolicy and Society, Policy Design and Practice, Public Administration Review, Public Policy and Administration, Review of Policy Research en schreef (mee aan) diverse boeken waaronder The future of local self-government: European trends in autonomy, innovations and central-local relations (2021) en Bouwen aan beleid: Het proces van de overheid (2020). Ze is medeoprichter en -chair van the EGPA Study Group IV on Regional and Local Governance.

 

Edwin van de Wiel

Drs. Edwin van de Wiel is senior onderzoeker bij Kennispunt Twente en verbonden aan Hogeschool Saxion. Hij studeerde economische geografie in Nijmegen en Leuven. Na een dienstverband als onderzoeker aan de Radboud Universiteit en een adjunct directeurschap bij I&O Research heeft hij als organisatie-adviseur voor de onderzoekswereld gewerkt. Sinds 2016 is hij terug bij de inhoud en als senior onderzoeker verbonden aan Kennispunt Twente en sinds 2023 aan Hogeschool Saxion. Bij Kennispunt Twente is hij als onderzoeker en adviseur betrokken bij regionaal economische en arbeidsmarktprojecten en bij het uitrollen van het brede welvaartsbegrip in onderzoek en beleid.

 

Pieter Zwaan

Dr. P.J. (Pieter) Zwaan is universitair docent Bestuurskunde bij de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op de (wisselwerking tussen de) implementatie/uitvoering en evaluatie van (Europees) beleid op nationaal en regionaal niveau en het gebruik van (evaluatie)kennis in het beleidsproces. Zijn inhoudelijke interesse en expertise liggen voornamelijk binnen het domein van de groene ruimte. Hij is betrokken (geweest) bij verschillende toegepaste evaluatiestudies, veelal in relatie tot de EU, in opdracht van verschillende overheden. In 2012 promoveerde hij aan de Wageningen Universiteit op een proefschrift naar de spanning tussen EU-regelgeving en (sub)nationale beleidswensen.

Contact: pieter.zwaan@ru.nl

 

Redactieraad

prof. dr. Tineke Abma Hoogleraar participatie en diversiteit Amsterdam UMC en directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing
prof. dr. Frans Brom Directeur/secretaris WRR
drs. Annelies Daalder Directeur Rekenkamer Metropoolregio Amsterdam
prof. dr. Michiel Herweijer Emeritus hoogleraar Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. Peter van Hoesel ex redactielid BoO, emeritus hoogleraar toegepast beleidsonderzoek Erasmus Universiteit
dr. Jedid Jah Jonker Programmaleider innovatief onderzoek Algemene Rekenkamer
drs. Jeroen Kerseboom Hoofd dienst Analyse en Onderzoek Tweede Kamer
dr. Peter van der Knaap Directeur IOB, Ministerie van Buitenlandse Zaken
prof. dr. Carl Koopmans Hoogleraar beleidsevaluatie VU en Onderzoeksdirecteur SEO
prof. dr. Arno Korsten Emeritus hoogleraar bestuurskunde Universiteit Maastricht
prof. dr. Frans Leeuw Emeritus Hoogleraar Law, Public Policy and SocialScience Research Universiteit Maastricht
drs. Etienne Lemmens Secretaris NVRR
drs. Bart De Peuter Medewerker Belgisch Rekenhof
dr. Odette van de Riet Hoofd Bureau Strategische Analyse binnen de IRF van het ministerie van Financiën

Contact

Voor vragen of opmerkingen over Beleidsonderzoek Online kunt u mailen naar de redactiesecretaris, of rechtstreeks naar één van onze redactieleden. Ideeën voor artikelen en opmerkingen over onze website zijn altijd welkom.