Bijdragen aanleveren

Bijdragen aanleveren

De redactie ziet graag bijdragen van auteurs die kunnen laten zien hoe relevant beleidsonderzoek is voor beleid en voor de samenleving, en hoe het vak in alle fasen van het beleidsproces en van de beleidsonderzoekcyclus adequaat kan worden uitgeoefend.
Artikelen kunnen bijvoorbeeld gaan over interessante onderzoekprojecten, benutting van onderzoekresultaten, creatieve onderzoekmethoden, samenwerking tijdens de uitvoering van het onderzoek, de rol van de opdrachtgever, ontwikkelingen in het beleid die van belang zijn voor beleidsonderzoek (en omgekeerd), de koppeling van onderzoek met het beleidsproces e.d. Er zijn drie voorwaarden waaraan artikelen moeten voldoen: relevantie voor het vak beleidsonderzoek; goed leesbaar en niet langer dan 5000 woorden, het mag ook (aanzienlijk) korter; inzichtelijk onderbouwd met onder meer referenties.

De artikelen worden beoordeeld door twee (anonieme) reviewers met ruime ervaring en kennis op het gebied van beleidsonderzoek en beleid. De reviewers beoordelen het artikel op de genoemde drie voorwaarden en geven voorts naar eigen goeddunken commentaar op het artikel. Na verwerking van het commentaar van de reviewers door de auteur beslist de redactie over plaatsing.
Om het auteurs makkelijk te maken kunnen zij hun artikel rechtstreeks mailen naar de redactiesecretaris:

s.m.vandepol@gmail.com.

De redactie

 

Auteurs

Auteursrecht

Artikelen die al eerder zijn gepubliceerd, worden niet in aanmerking genomen voor publicatie. De auteur behoudt zijn auteursrecht. Het, na plaatsing in Beleidsonderzoek Online, aanbieden van het ongeredigeerde artikel aan een ander tijdschrift of plaatsing ervan op een eigen website is toegestaan, mits verwezen wordt naar de publicatie in Beleidsonderzoek Online. Met het indienen van een artikel wordt de auteur verzocht om in te stemmen met de afspraken zoals gemeld in het ‘Consent to Publish’.

Auteursrichtlijnen

De bovenstaande omvangaanduidingen zijn indicatief en hebben betrekking op titel en subtitel, samenvatting, hoofdtekst en voetnoten, maar niet op literatuurlijsten, figuren, tabellen, fotobijschriften, e.d.

De samenvatting is verplicht en heeft een maximale omvang van 150 woorden.

1. Inhoud/kwaliteit

Voorop staat dat artikelen/bijdragen goed leesbaar en interessant voor de lezer/doelgroepen van het e-journal moeten zijn.

Verplicht zijn:

 • een korte titel en eventueel een verduidelijkende ondertitel;
 • een zelfstandig leesbare samenvatting die de lezer weet te prikkelen de rest van het artikel ook te lezen;
 • goede bronvermeldingen;
 • duidelijke vermelding van de auteurs + maximaal 40 woorden per auteur over werk/achtergrond e.d.

Toegestaan/aanbevolen zijn:

 • tabellen, mits niet te omvangrijk;
 • figuren;
 • tekstboxen;
 • foto’s en andere afbeeldingen.

De aantallen tabellen, figuren etc. dienen in een redelijke verhouding tot de hoeveelheid tekst te blijven.

2. Opmaakaanwijzingen

 • Bronvermeldingen graag als volgt:

  Boek, rapport, nota, e.d.:

  Becker, J.W., De Hart, J., & Mens, J. (1997). Secularisatie en alternatieve zingeving. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  Artikel in een tijdschrift:

  Houtman, D., & Achterberg, P. (2009). Arbeiders en schoolmeesters: een huwelijk in crisis. Socialisme & Democratie, 66(6), 22-27.

  Bijdrage in een bundel

  Van Bohemen, S., Kemmers, R., Houtman, D., Aupers, S., & De Koster, W. (2011). Secular intolerance in a post-Christian society: The case of Islam in the Netherlands. In D. Houtmann, S. Aupers, & W. de Koster (Eds.), Paradoxes of individualisation: Social control and social conflict in contemporary modernity (pp. 141-156). Aldershot: Ashgate.

  Publicatie op een website:

  NIBUD. (2003). Een onderzoek naar de kosten van kinderen in grote gezinnen. Op 22 mei 2006 ontleend aan http://www.nibud.nl/docs/grotegezi.pdf.

 • Als volgt kort verwijzen: Beek, 1993; Groenewoud & Van Rij, 2007; Green et al., 2001: 33. Bij meer dan twee auteurs dus ‘et al.’ gebruiken.
 • Tabellen zijn doorlopend genummerd en hebben een titel in bold. Getallen zijn rechts uitgelijnd. Maximaal twee cijfers achter de komma. Scheidingspunt bij duizendtallen.
 • Gebruik geen eindnoten. Gebruik zo min mogelijk voetnoten.
 • Men is vrij in het kiezen van het lettertype, mits dit gangbaar en goed leesbaar is. Lettergrootte punt 11 (voor Calibri of daarmee vergelijkbaar, omdat sommige lettertypes standaard groter of kleiner uitvallen).
 • Figuren, foto’s e.d. moeten van een goede kwaliteit zijn.
   

3. Schrijfsuggesties

 • Schrijf bondig en helder. Vermijd onnodige uiteenzettingen.
 • Vermijd zo mogelijk jargon of licht dit toe.
 • Vermijd het gebruik van te veel afkortingen. Leg een afkorting de eerste keer uit.
 • Controleer vreemdtalige terminologie op spelling en leg deze zo nodig uit.
 • Gebruik geen teksten van derden zonder bronvermelding. Dit geldt voor alle typen teksten.
 • Sluit bij voorkeur af met conclusies.

Respecteer altijd de auteursrechten van derden (dit geldt ook voor te gebruiken foto’s, e.d.)!

4. Aanleveren van bijdragen

 • Bijdragen dienen als een Word-bestand te worden geüpload voor beoordeling.
 • Bij alle kopij dient een contactpersoon te worden aangegeven (inclusief alle relevante contactgegevens).
 • Voor alle te plaatsen bijdragen geldt dat de contactpersoon een verklaring moet indienen, met digitale handtekening van alle auteurs, waarin u verklaart dat: (1) er geen auteurs- of beeldrechten misbruikt worden en (2) het Boom uitgevers Den Haag is toegestaan om de bijdrage te hergebruiken, bijvoorbeeld door het publiceren van een thematische bundeling van gepubliceerde artikelen of een eBook van verzamelde bijdragen en het doorplaatsen van de bijdrage in andere databanken (zoals gebruikelijk bij wetenschappelijke artikelen in vakbladen). Dergelijk hergebruik en doorplaatsing van bijdragen door de uitgeverij zal overigens steeds in overleg met de redactie plaatsvinden.
 • De auteursrechten blijven na plaatsing bij de auteurs. Bij gebruik elders door de auteurs dient wel altijd te worden verwezen naar de plaatsing in Beleidsonderzoek Online (volledig webadres of snelkoppeling).