Van de redactie

Het e-journal Beleidsonderzoek Online wil de zichtbaarheid van het vak beleidsonderzoek, de toepassing van goed onderzoek vergroten en het gebruik van de resultaten van dat onderzoek verbeteren. Beleidsonderzoek Online beoogt duidelijk te maken wat beleidsonderzoek concreet vermag en ook wat het juist niet vermag.

Beleidsonderzoek Online biedt onderzoekers een platform om hun kennis uit te wisselen. Ontwikkelingen in het vak kunnen hierdoor beter worden doorgegeven, wat uiteindelijk ten goede zal komen aan de kwaliteit van het beleidsonderzoek. Vanzelfsprekend is het daarmee tevens een belangrijke informatiebron voor beleidsmakers en -uitvoerders. Het e-journal biedt daarnaast ook een platform aan beleidsmakers, -uitvoerders en wetenschappers om maatschappelijke en beleidsontwikkelingen te bespreken die van belang zijn voor beleidsonderzoekers.

Beleidsonderzoek Online wil zo bovendien een bijdrage leveren aan maatschappelijke debatten en beleidsdiscussies, niet alleen door te laten zien wat beleidsonderzoekers hieraan kunnen bijdragen, maar ook door beleidsmakers/-uitvoerders de gelegenheid te geven kritische noten te kraken over de rol van beleidsonderzoek.

Het tijdschrift is ook een kennisbron voor studenten en speelt een rol bij opleidingen en cursussen voor beleidsonderzoekers.

De kwaliteit van de inhoud van het tijdschrift wordt gewaarborgd doordat artikelen dubbelblind worden beoordeeld door reviewers. De reviewcommissie bestaat uit vooraanstaande professionals op het gebied van beleidsonderzoek. Zij komen uit onderzoek, wetenschap en beleid. Daarnaast zijn er sinds 2015 ook de essays, die wat lichter van toon zijn en alleen door de redactie worden beoordeeld.

Gedrukte tijdschriften hebben meestal een beperkte verspreiding. Als e-journal is Beleidsonderzoek Online onbeperkt toegankelijk voor een brede doelgroep.

Het tijdschrift is opgericht vanuit en wordt financieel gedragen door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Inmiddels steunen ook Vide, de beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie, en het Vlaams EvaluatiePlatform (VEP) het e-journal.

Wij nodigen iedereen, beleidsmakers, beleidsonderzoekers en wetenschappers, uit een bijdrage te leveren aan Beleidsonderzoek Online.

Redactie

Jos Mevissen (voorzitter)

Dr. J.W.M. (Jos) Mevissen is mede-oprichter van Regioplan Beleidsonderzoek te Amsterdam en is sinds de oprichting aan dit bureau verbonden. Voordien werkte hij bij de Stichting Interuniversitair Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO) en bij de vakgroep Economische Geografie van de Universiteit van Amsterdam. In 1992 promoveerde hij aan de Economische Faculteit van de UvA op een proefschrift over de interactie tussen overheid en ondernemingen in het arbeidsmarktbeleid. Hij was tussen 1996 en 2004 bestuurslid, en later voorzitter, van de VBO. Verder is hij lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TVA) en voorzitter van de stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD).

Contact: jos.mevissen@regioplan.nl

 

Stefan van de Pol (redactiesecretaris)

Drs. S. (Stefan) van de Pol werkt als beleidsmedewerker/
-onderzoeker bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarvoor was hij werkzaam als onderzoeker bij Regioplan Beleidsonderzoek. Hij studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Contact: s.m.vandepol@gmail.com

 

Bart Dekker

Drs. B. (Bart) Dekker is directeur van het College voor de Rechten van de Mens en daar onder andere verantwoordelijk voor de onderzoeks- en adviesfunctie. Hij studeerde politicologie en vervulde assistentschappen Europese integratie bij het Europa Instituut en wetenschapstheorie en methoden & technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek bij het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring in het beleidsonderzoek, onder andere in de functie van directeur van Research voor Beleid en van Panteia, waar Research voor Beleid in is opgegaan. Tevens was hij geruime tijd hoofdredacteur van ‘Basis’, tijdschrift voor beleidsonderzoek. Daarnaast doceerde bij beleidsevaluatie aan het ROI en verzorgde onderdelen van de mastercourse en masterclasses beleidsonderzoek van de Erasmus Academie. Hij is co-redacteur van ‘Management van Beleidsonderzoek’ (2011) en van ‘Kennis voor Beleid. Beleidsonderzoek in Nederland’ (2015).

Contact: brtdekker@gmail.com

 

Dick Hanemaayer

Drs. D.E. (Dick) Hanemaayer heeft een lange staat van dienst op het gebied van beleidsevaluatie, voornamelijk in opdrachtevaluaties voor departementen, provincies en gemeenten. In 1991 was hij een van de oprichters van B&A Groep, dat in korte tijd uitgroeide tot een vooraanstaand bureau op het gebied van beleidsonderzoek, in het bijzonder beleidsevaluatie. Sinds zijn terugtreden in 2008 als mede-eigenaar en directeur van B&A Groep is hij nog enige tijd freelance aan het bureau verbonden gebleven. Nadien richtte hij beleidsevaluatie.info op. In 2010 nam hij het initiatief tot het oprichten van het VIDE-Evaluatorennetwerk. In 2012 publiceerde hij het boek Ex ante evaluatie. De stand van zaken (uitgave Boom Lemma).

Contact: dick@beleidsevaluatie.info

 

Valérie Pattyn

Dr. V.E. (Valérie) Pattyn is universitair docent aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en docent aan Leiden University College. Haar expertise situeert zich vooral op het domein van beleidsevaluatie, evidence-informed policy en beleidsadvisering. Ze combineert onderzoek over evaluatiecapaciteit en -activiteit met het uitvoeren van toegepaste evaluatiestudies in diverse sectoren (ontwikkelingssamenwerking, asielbeleid, cultuur, enz.). Valérie is daarnaast betrokken in onderzoeksprojecten omtrent beleidsadvisering en beleidswerk, ondernomen door actoren in en ook buiten de administratie (think tanks en studiediensten van politieke partijen). Voorheen werkte ze aan de KU Leuven, waar ze in 2014 haar proefschrift voltooide over de evaluatieactiviteit van 27 publieke sector organisaties in Vlaanderen. Van 2014-2015 was ze eveneens coördinator van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Contact: v.e.pattyn@fgga.leidenuniv.nl

 

Bart De Peuter

Drs. B. (Bart) De Peuter is sinds mei 2018 werkzaam aan het Belgisch Rekenhof waar hij meewerkt aan performance audits bij de federale overheid. Voorheen bouwde hij aan het KU Leuven – Instituut voor de Overheid ruim 15 jaar academische en praktijkgerichte onderzoekservaring op in overheidsmanagement en -beleid, specifiek via onderzoek over beleidsevaluatie, het uitvoeren van beleidsevaluaties in diverse beleidssectoren, en onderzoek over monitoring, (het meten van) gemeentelijke bestuurskracht en interbestuurlijke relaties. Hij is Licentiaat in de Politieke Wetenschappen en European Master of Public Administration (2000, KU Leuven). Bart schreef o.m. een vierdelige handleiding beleidsevaluatie. Hij is medeoprichter en lid van het coördinatiecomité van het Vlaams Evaluatieplatform (VEP).

Contact: depeuterb@ccrek.be

 

Marcel Schroeten

Drs. M.J.M.P. (Marcel) Schroeten is sinds 2014 werkzaam bij Kennispunt Twente, opgericht door de gemeenten in de Netwerkstad Twente. Hij studeerde pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Vanaf 1991 voert hij onderzoek uit voor de lokale overheid naar uiteenlopende onderwerpen, zoals leefbaarheid en veiligheid, dienstverlening, bestuur en bedrijfsvoering, en maatschappelijke participatie. Daarvoor heeft hij onderzoek gedaan op het vlak van methodiekontwikkeling in de jeugdhulpverlening. Als onderzoeker bij de overheid heeft hij ruime ervaring opgedaan met evaluatieonderzoeken en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Contact: M.Schroeten@regiotwente.nl

 

Erik van der Werff

E. (Erik) van der Werff, MSc studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte daarna als onderzoeker in de psychiatrische epidemiologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Sinds 2011 werkt hij bij de gemeente Groningen, eerst bij de dienst Sociale Zaken als Business Intelligence (BI) ontwikkelaar en sinds 2014 als onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S). Bij O&S houdt hij zich bezig met data-analyse, bestandsvergelijkingen en onderzoek naar onder andere sociale zekerheid, veiligheid en gezondheidszorg.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over Beleidsonderzoek Online kunt u mailen naar de redactiesecretaris, of rechtstreeks naar één van onze redactieleden. Ideeën voor artikelen en opmerkingen over onze website zijn altijd welkom.