Van de redactie

Het e-journal Beleidsonderzoek Online wil de zichtbaarheid van het vak beleidsonderzoek, de toepassing van goed onderzoek vergroten en het gebruik van de resultaten van dat onderzoek verbeteren. Beleidsonderzoek Online beoogt duidelijk te maken wat beleidsonderzoek concreet vermag en ook wat het juist niet vermag.

Beleidsonderzoek Online biedt onderzoekers een platform om hun kennis uit te wisselen. Ontwikkelingen in het vak kunnen hierdoor beter worden doorgegeven, wat uiteindelijk ten goede zal komen aan de kwaliteit van het beleidsonderzoek. Vanzelfsprekend is het daarmee tevens een belangrijke informatiebron voor beleidsmakers en -uitvoerders. Het e-journal biedt daarnaast ook een platform aan beleidsmakers, -uitvoerders en wetenschappers om maatschappelijke en beleidsontwikkelingen te bespreken die van belang zijn voor beleidsonderzoekers.

Beleidsonderzoek Online wil zo bovendien een bijdrage leveren aan maatschappelijke debatten en beleidsdiscussies, niet alleen door te laten zien wat beleidsonderzoekers hieraan kunnen bijdragen, maar ook door beleidsmakers/-uitvoerders de gelegenheid te geven kritische noten te kraken over de rol van beleidsonderzoek.

Het tijdschrift is ook een kennisbron voor studenten en speelt een rol bij opleidingen en cursussen voor beleidsonderzoekers.

De kwaliteit van de inhoud van het tijdschrift wordt gewaarborgd doordat artikelen dubbelblind worden beoordeeld door reviewers. De reviewcommissie bestaat uit vooraanstaande professionals op het gebied van beleidsonderzoek. Zij komen uit onderzoek, wetenschap en beleid. Daarnaast zijn er sinds 2015 ook de essays, die wat lichter van toon zijn en alleen door de redactie worden beoordeeld.

Gedrukte tijdschriften hebben meestal een beperkte verspreiding. Als e-journal is Beleidsonderzoek Online onbeperkt toegankelijk voor een brede doelgroep.

Het tijdschrift is opgericht vanuit en wordt financieel gedragen door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Inmiddels steunen ook Vide (de beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie), het Vlaams EvaluatiePlatform (VEP) en de NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies) het e-journal.

Wij nodigen iedereen, beleidsmakers, beleidsonderzoekers en wetenschappers, uit een bijdrage te leveren aan Beleidsonderzoek Online.

Redactie

Jos Mevissen (voorzitter)

Dr. J.W.M. (Jos) Mevissen is mede-oprichter van Regioplan Beleidsonderzoek te Amsterdam en is sinds de oprichting aan dit bureau verbonden. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring als projectleider en adviseur. Hij is (mede-)auteur of (mede-)redacteur van een groot aantal boeken (waaronder ‘Kennis voor Beleid: Beleidsonderzoek in Nederland’), onderzoeks­rap­por­ten en publicaties in wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke tijdschriften en hij verzorgt met enige regelmaat gastcolleges, cursussen en presentaties/lezingen, onder andere over nieuwe methoden en technieken en andere aspecten van evaluatieonderzoek. Voordien werkte hij bij de Stichting Interuniversitair Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO) en bij de vakgroep Economische Geografie van de Universiteit van Amsterdam. In 1992 promoveerde hij aan de Economische Faculteit van de UvA op een proefschrift over de interactie tussen overheid en ondernemingen in het arbeidsmarktbeleid. Hij was tussen 1996 en 2004 bestuurslid, en later voorzitter, van de VBO. Verder is hij onder andere voorzitter van de stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD).

Contact: evaluatie-advies@xs4all.nl

 

Stefan van de Pol (redactiesecretaris)

Drs. S. (Stefan) van de Pol werkt als beleidsmedewerker/
-onderzoeker bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarvoor was hij werkzaam als onderzoeker bij Regioplan Beleidsonderzoek. Hij studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam.

Contact: s.m.vandepol@gmail.com

 

Bart Dekker

Drs. B. (Bart) Dekker was directeur van het College voor de Rechten van de Mens en daar onder andere verantwoordelijk voor de onderzoeks- en adviesfunctie. Hij studeerde politicologie en vervulde assistentschappen Europese integratie bij het Europa Instituut en wetenschapstheorie en methoden & technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek bij het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft jarenlange ervaring in het beleidsonderzoek, onder andere in de functie van directeur van Research voor Beleid en van Panteia, waar Research voor Beleid in is opgegaan. Tevens was hij geruime tijd hoofdredacteur van ‘Basis’, tijdschrift voor beleidsonderzoek. Daarnaast doceerde bij beleidsevaluatie aan het ROI en verzorgde onderdelen van de mastercourse en masterclasses beleidsonderzoek van de Erasmus Academie. Hij is co-redacteur van ‘Management van Beleidsonderzoek’ (2011) en van ‘Kennis voor Beleid. Beleidsonderzoek in Nederland’ (2015).

Contact: brtdekker@gmail.com

 

Joost Fledderus

Dr. J. (Joost) Fledderus is senior adviseur Onderzoek & Statistiek bij de afdeling Informatie, gemeente Arnhem. Hij studeerde sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2015 rondde hij zijn proefschrift naar de relatie tussen vertrouwen en coproductie van publieke diensten af. Daarna werkte hij als adviseur/onderzoeker bij Necker van Naem, waar hij rekenkameronderzoek verrichtte naar onder andere burgerparticipatie, het sociaal domein en privacy. Bij de gemeente Arnhem houdt hij zich bezig met informatievoorziening over uiteenlopende onderwerpen, waaronder economie, cultuur, veiligheid en wonen.

 

Jan Lunsing

Mr. dr. J.R. (Jan) Lunsing is bestuurskundig onderzoeker verbonden aan StiBaBo. Namens StiBaBo voert hij voornamelijk rekenkameronderzoek uit, maar aanvaardt hij ook opdrachten van bestuurders of politieke fracties. Daarnaast is hij voorzitter en lid van respectievelijk de gemeentelijke rekenkamers van Midden-Drenthe en het Hogeland en bestuurslid van de vereniging van rekenkamers NVRR. Lunsing heeft naast zijn proefschrift over interventies van de overheid om de afstand tussen inwoners en gemeenten te verkleinen (De Kloof, 2015), boeken geschreven over referenda (Besluitenguillotine, 2008) en een gemeentelijk herindeling (Het verzet van Haren, 2022).

 

Valérie Pattyn

Dr. V.E. (Valérie) Pattyn is universitair docent aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en docent aan Leiden University College. Haar expertise situeert zich vooral op het domein van beleidsevaluatie, evidence-informed policy en beleidsadvisering. Ze combineert onderzoek over evaluatiecapaciteit en -activiteit met het uitvoeren van toegepaste evaluatiestudies in diverse sectoren (ontwikkelingssamenwerking, asielbeleid, cultuur, enz.). Valérie is daarnaast betrokken in onderzoeksprojecten omtrent beleidsadvisering en beleidswerk, ondernomen door actoren in en ook buiten de administratie (think tanks en studiediensten van politieke partijen). Voorheen werkte ze aan de KU Leuven, waar ze in 2014 haar proefschrift voltooide over de evaluatieactiviteit van 27 publieke sector organisaties in Vlaanderen. Van 2014-2015 was ze eveneens coördinator van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.

Contact: v.e.pattyn@fgga.leidenuniv.nl

 

Marcel Schroeten

Drs. M.J.M.P. (Marcel) Schroeten is sinds 2014 werkzaam bij Kennispunt Twente, opgericht door de gemeenten in de Netwerkstad Twente. Hij studeerde pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Vanaf 1991 voert hij onderzoek uit voor de lokale overheid naar uiteenlopende onderwerpen, zoals leefbaarheid en veiligheid, dienstverlening, bestuur en bedrijfsvoering, en maatschappelijke participatie. Daarvoor heeft hij onderzoek gedaan op het vlak van methodiekontwikkeling in de jeugdhulpverlening. Als onderzoeker bij de overheid heeft hij ruime ervaring opgedaan met evaluatieonderzoeken en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Contact: M.Schroeten@regiotwente.nl

 

Maria Luce Sijpenhof

Dr. M.L. (Maria Luce) Sijpenhof werkt als kwalitatief methodoloog en evaluatiemethodoloog bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarvoor was zij als projectleider en onderzoeker werkzaam bij diverse private en publieke organisaties. Hier voerde zij voornamelijk onderzoek uit op het gebied van criminologie en diversiteit & inclusie. Maria Luce studeerde Internationaal en Europees recht, Staats- en bestuursrecht en Sociologie (Grootstedelijke vraagstukken en beleid) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2020 voltooide zij haar proefschrift over institutioneel racisme in het Nederlands middelbaar onderwijs.

Contact: m.sijpenhof@scp.nl

 

Ellen Wayenberg

Prof. dr. E. (Ellen) Wayenberg is hoofddocent aan de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Ze bestudeert publiek beleid en bestuur met bijzondere aandacht voor beleidsanalyse en -evaluatie e/in lokale besturen en multi-level governance settings. Ellen publiceerde in bekende tijdschriften zoals Local Government StudiesPolicy and Society, Policy Design and Practice, Public Administration Review, Public Policy and Administration, Review of Policy Research en schreef (mee aan) diverse boeken waaronder The future of local self-government: European trends in autonomy, innovations and central-local relations (2021) en Bouwen aan beleid: Het proces van de overheid (2020). Ze is medeoprichter en -chair van the EGPA Study Group IV on Regional and Local Governance.

 

Pieter Zwaan

Dr. P.J. (Pieter) Zwaan is universitair docent Bestuurskunde bij de Radboud Universiteit. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op de (wisselwerking tussen de) implementatie/uitvoering en evaluatie van (Europees) beleid op nationaal en regionaal niveau en het gebruik van (evaluatie)kennis in het beleidsproces. Zijn inhoudelijke interesse en expertise liggen voornamelijk binnen het domein van de groene ruimte. Hij is betrokken (geweest) bij verschillende toegepaste evaluatiestudies, veelal in relatie tot de EU, in opdracht van verschillende overheden. In 2012 promoveerde hij aan de Wageningen Universiteit op een proefschrift naar de spanning tussen EU-regelgeving en (sub)nationale beleidswensen.

Contact: pieter.zwaan@ru.nl

 

Redactieraad

prof. dr. Tineke Abma Hoogleraar participatie en diversiteit Amsterdam UMC en directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing
prof. dr. Frans Brom Directeur/secretaris WRR
drs. Frans de Haan Onderzoekscoördinator Ministerie van Sociale Zaken enex-VBO Werkgelegenheid
prof. dr. Michiel Herweijer Emeritus hoogleraar Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen
prof. dr. Peter van Hoesel ex redactielid BoO, emeritus hoogleraar toegepast beleidsonderzoek Erasmus Universiteit
dr. Jedid Jah Jonker Programmaleider innovatief onderzoek Algemene Rekenkamer
drs. Jeroen Kerseboom Hoofd dienst Analyse en Onderzoek Tweede Kamer
dr. Carolien Klein-Haarhuis  Senior adviseur Inspectie der Rijksfinanciën, Ministerie van Financiën
dr. Peter van der Knaap Directeur IOB, Ministerie van Buitenlandse Zaken
prof. dr. Carl Koopmans Hoogleraar beleidsevaluatie VU en Onderzoeksdirecteur SEO
prof. dr. Arno Korsten Emeritus hoogleraar bestuurskunde Universiteit Maastricht
prof. dr. Frans Leeuw Emeritus Hoogleraar Law, Public Policy and SocialScience Research Universiteit Maastricht
drs. Etienne Lemmens Secretaris NVRR
drs. Bart De Peuter Medewerker Belgisch Rekenhof

Contact

Voor vragen of opmerkingen over Beleidsonderzoek Online kunt u mailen naar de redactiesecretaris, of rechtstreeks naar één van onze redactieleden. Ideeën voor artikelen en opmerkingen over onze website zijn altijd welkom.