Bijdrage aanleveren

Auteursrichtlijnen Beleidsonderzoek Online

Beleidsonderzoek Online biedt ruimte aan bijdragen over de uitkomsten van belangwekkend beleidsonderzoek, voorbeelden van benutting van beleidsonderzoek in het beleidsproces, aspecten van en ontwikkelingen in beleidsonderzoek, interessante toepassingen van en nieuwe ontwikkelingen in methoden en technieken en belangrijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten in beleid, bestuur en/of regelgeving. Het tijdschrift heeft een brede groep lezers, die beroepsmatig met beleidsonderzoek te maken hebben. Het merendeel is bekend met wetenschappelijk jargon. Voorop staat dat de bijdragen interessant en in begrijpelijke taal geschreven zijn voor de doelgroepen van het e-journal. Meer weten over de achtergrond, doelgroep en redactie? Ga dan naar deze pagina van het tijdschrift.

Het tijdschrift kent de volgende typen bijdragen: artikelen, columns, boekbesprekingen, interviews en signaleringen van benut beleidsonderzoek. We geven hier een aantal algemene en specifieke richtlijnen voor deze bijdragen aan het tijdschrift.

Algemeen

 • De bijdrage heeft betrekking op een of meerdere van de hierboven genoemde onderwerpen.
 • De bijdrage is niet elders gepubliceerd, ook niet in een andere taal.
 • Geef een auteursvermelding van maximaal 40 woorden per auteur met voornaam, naam, initialen en titels, functie/werkkring over werk/achtergrond e.d.
 • Geef een korte samenvatting van maximaal 250 woorden waarover de bijdrage gaat.
 • Lever bijdragen per e-mail aan bij het redactiesecretariaat.
 • Bijdragen worden door de redactie beoordeeld, in het geval van peer reviewed artikelen ook door deskundigen van buiten de redactie. De redactie en eventuele reviewers kunnen aan de auteurs suggesties doen voor verbetering van de bijdragen. De redactie besluit, na kennisname van het oordeel van eventuele externe reviewers, of een bijdrage wel of niet wordt geaccepteerd voor publicatie.
 • Geaccepteerde bijdragen worden eindredactioneel bewerkt en daarna ter controle aan de auteurs gezonden.

Artikel

Beleidsonderzoek Online onderscheidt twee soorten artikelen:

 • Artikelen die op verzoek van de auteurs en na beoordeling door de redactie (dubbel blind) peer reviewed worden. De review wordt uitgevoerd door externe deskundigen op het vakgebied. Deze bijdragen moeten voldoen aan de eisen die gebruikelijk aan wetenschappelijke artikelen worden gesteld. De structuur van het artikel omvat: probleemstelling, methode, resultaten en discussie. Na de review en verwerking van de opmerkingen beslissen de externe reviewers en redactie of het artikel klaar is voor publicatie. Bij publicatie van het artikel komt de vermelding ‘peer reviewed’ te staan. Vóór 2023 zijn peer-reviews uitgevoerd, maar is het niet bij plaatsing van het artikel vermeld. Met ingang van 2023 komt die vermelding er wel.
 • Artikelen die niet (dubbel blind) peer reviewed worden. Dat kan een wetenschappelijke bijdrage zijn, zoals hierboven beschreven, maar zonder dat ze is onderworpen aan een peer review. Het kan ook gaan om een essayistische bijdrage, waarin de auteur een meer beschouwende en persoonlijke visie geeft, die op zorgvuldige wijze is onderbouwd en beargumenteerd. In elk geval toetst de redactie of het artikel plaatsbaar is.

Voor beide soorten artikelen geldt:

 • Maak een bondige en aansprekende titel en inleiding. Geef in de inleiding aan wat het standpunt of vraagstelling is.
 • Voorzie de onderdelen van het artikel van tussenkoppen (niet langer dan 1 regel).
 • Voetnoten zijn bedoeld voor opmerkingen die de auteur niet in de hoofdtekst wil opnemen, zodat de hoofdtekst niet wordt onderbroken. Noten fungeren niet als literatuurverwijzing.
 • Schrijf afkortingen altijd eerst een keer voluit.
 • Illustraties zijn aanbevolen, mits inhoudelijk nuttig en in redelijke verhouding tot de hoeveelheid tekst.
 • Sluit af met een conclusie en/of discussie.
 • Hier staat een voorbeeld van een peer reviewed artikel.
 • Hier staat een voorbeeld van een niet peer reviewed artikel.
 • Aantal woorden: circa 8.000.
 • De redactie kan het initiatief nemen voor een themagebonden reeks van artikelen. Zo is in 2023 de themareeks Methoden en benaderingen in beleidsevaluatie gestart. Wilt u een bijdrage leveren aan een lopende reeks of heeft u suggesties voor een nieuwe reeks, neem dan contact op met de betreffende redactieleden of het redactiesecretariaat.

Column

 • Geef een persoonlijke, prikkelende of uitdagende mening.
 • Een column verrast de lezer.
 • Een column zet aan ’t denken.
 • Hier staat een voorbeeld van een column.
 • Aantal woorden: circa 1.200.

Boekbespreking

 • Geef naam van de auteur(s), titel, plaats en naam uitgever en jaar van uitgave.
 • Geef kort weer wat de centrale vraag en/of doel van het boek is.
 • Voor welke doelgroep is het boek geschreven
 • Geef weer hoe het boek is opgebouwd.
 • Welke vraagstukken, handvatten en oplossingen worden aangedragen?
 • Geef als afsluiting een oordeel over het boek, wat de plus- en minpunten zijn en wat de portee is.
 • Hier staat een voorbeeld van een boekbespreking.
 • Aantal woorden: circa 2.000 tot 3.000.

Signalering Beleidsonderzoek Benut

Interview

 • Geef aan wie geïnterviewd is.
 • Informeer over bijvoorbeeld functie en kennisgebied van de geïnterviewde(n).
 • Geef kort weer wat het hoofdthema is.
 • Waarom is het thema van belang of actueel?
 • Is het onderwerp een project of onderzoek, beschrijf bijvoorbeeld de totstandkoming, methode, bruikbaarheid en resultaten.
 • Hier staat een voorbeeld van een interview.
 • Aantal woorden: circa 6.000. 

Literatuur

De referenties in de literatuurlijst graag weergeven conform de nieuwste APA-richtlijnen:

 • Boek: Becker, J. W., De Hart, J., & Mens, J. (1997). Secularisatie en alternatieve zingeving. Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Artikel in een tijdschrift: Houtman, D., & Achterberg, P. (2009). Arbeiders en schoolmeesters: een huwelijk in crisis. Socialisme & Democratie, 66(6), 22-27.
 • Bijdrage in een bundel: Schwandt, T. A. (2000). Three epistemological stances for qualitative inquiry: Interpretivism, hermeneutics, and social constructivism. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 189-214). Sage Publications.
 • Publicatie op een website: NIBUD. (2003). Een onderzoek naar de kosten van kinderen in grote gezinnen. Geraadpleegd van http://www.nibud.nl/docs/grotegezi.pdf.
 • Krantenartikel: De Waard, P. (2020, 2 juni). Betoging op de Dam leidt tot ophef over negeren regels. De Volkskrant, pp. 4-5.
 • Rapport (organisatie is auteur én uitgever): SEO. (2019). Beleidsdoorlichting agrobeleid.

Verkort verwijzen

In de lopende tekst als volgt verkort verwijzen: Beek, 1993, pp. 3-10; Groenewoud & Van Rij, 2007; bij meer dan twee auteurs ‘et al.’ gebruiken: Van Bohemen et al., 2011. Wordt er verwezen naar meerdere bronnen, dan staan deze op alfabetische volgorde.

Aanlevering

 • Stuur uw bijdrage en eventuele bijlagen per e-mail naar het redactiesecretariaat.
 • Geef bij het indienen van een artikel aan of een (dubbel blind) peer review gewenst is. Indien nodig overlegt de redactie hierover met de auteur(s).
 • De peerreviewronde van een artikel duurt circa 4 tot 8 weken.