22133550_omslag108px
Rss

Beleidsonderzoek Online


Over dit tijdschrift  
Gevonden artikelen Alle samenvattingen uitklappen

  Interview met de prijswinnaars van de NSV-VBO-prijs, Fabian Dekker, Elisa de Vleeschouwer, Arie-Jan van der Toorn en Yvonne Prince (SEOR), over het project Duurzaam perspectief in de GGP: Een studie naar interne arbeidsmobiliteit bij de politie.


Maria Luce Sijpenhof
Maria Luce Sijpenhof is als kwalitatief methodoloog en methodoloog voor evaluatiestudies werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  In juni 2022 verscheen de bundel Wetenschap en overheidsbeleid: Een spanningsvolle relatie, onder redactie van Frank van Ommeren, Daan Roovers, Pieter de Jong en Bart Coster. Joost Fledderus bespreekt de inhoud van het boek en geeft aan welke meerwaarde het biedt voor beleidsonderzoekers.


Joost Fledderus
Joost Fledderus is senior adviseur Onderzoek & Statistiek bij de gemeente Arnhem en redactielid van Beleidsonderzoek Online.

  In hun boek Onderzoeksgedoe willen Karin Wittebrood en Robbert Braak wetenschappelijke onderzoekers handvatten geven voor de omgang met situaties waarin hun (wetenschappelijke) integriteit onder druk staat. In deze boekbespreking wordt bezien of het door de auteurs geïntroduceerde begrip onderzoeksgedoe daarbij zinvol is en in hoeverre zij verder in hun opzet slagen.


Bart Dekker
Bart Dekker is redacteur van Beleidsonderzoek Online.

  Dalende responscijfers en oplopende kosten laten onderzoekers nadenken over alternatieven voor traditioneel surveyonderzoek. Panels van inwoners zouden een alternatief kunnen zijn. In dit artikel wordt beschreven dat er verschillende soorten panels zijn, die verschillende implicaties hebben voor de inzetbaarheid en de kosten: panels waarmee bevindingen gegeneraliseerd kunnen worden naar de bevolking, zullen waarschijnlijk niet goedkoper zijn dan surveyonderzoek. Vrijwilligerspanels of panels op basis van river sampling kunnen goedkoper zijn, maar laten generalisatie waarschijnlijk niet toe. Wat voor soort panels waarvoor inzetbaar zijn, hangt af van wat het precieze doel is van een onderzoek: moet het de populatie (zoals alle personen van 16 jaar en ouder in een bepaalde gemeente) beschrijven, of moet het snel inzicht bieden in de mening van bewoners die zich hebben aangemeld voor dat doel?
  Het artikel beschrijft tevens de responstrends in officieel surveyonderzoek en het onderzoek dat het CBS heeft verricht naar de inzetbaarheid van een CBS-panel.


Annemieke Luiten
Annemieke Luiten is werkzaam bij het CBS als methodoloog op het gebied van primaire waarneming en is (co-)auteur van verschillende artikelen op dit gebied. Contact: a.luiten@cbs.nl.

  Op 5 juli 2022 heeft de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) het eerste metadossier gepresenteerd. De NVRR heeft, met behulp van subsidie van BZK, het initiatief genomen om de inhoud en kennis van 44 rapporten over de jeugdhulp te bundelen en systematisch toegankelijk te maken. De jeugdhulp is een van de beleidsvelden die in 2015 in het kader van het sociale domein zijn gedecentraliseerd. In dit artikel ga ik in op wat een metadossier precies is, waarom de NVRR metadossiers ontwikkelt en de toegevoegde waarde van het metadossier voor rekenkamers en andere partijen. De NVRR verwacht met de bundeling van kennis en inzichten uit decentraal onderzoek naar dit onderwerp rekenkamers en andere geïnteresseerden van dienst te zijn.


Etienne Lemmens
Etienne Lemmens is secretaris van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR).